Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2020 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.222.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.223.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.224.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.225.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.226.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.227.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.228.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.229.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.230.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.231.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.232.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.233.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechnia kultury fizycznej w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.234.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.235.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.236.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.237.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.238.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.239.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.627.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr ORG.0050.240.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.240a.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.241.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.243.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.244.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.245.2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.246.2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.247.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia komisji do spraw ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Wilków po przejściu silnego wiatru w dniu 23 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.248.2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.249.2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.250.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.240.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.251.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.252.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.253.2020 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.254.2020 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.255.2020 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.256.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.257.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.258.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”

Zarządzenie Nr ORG.0050.259.2020 z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.260.2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.261.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.262.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.263.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.265.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.266.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.267.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.268.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.269.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.270.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.271.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.272.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019

Zarządzenie Nr ORG.0050.273.2020 z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.274.2020 z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.274a.2020 z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.275.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.276.2020 z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Zarządzenie Nr ORG.0050.277.2020 z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław”

Zarządzenie Nr ORG.0050.278.2020 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.279.2020 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.280.2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Bożenie Puszczewicz – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku

Zarządzenie Nr ORG.0050.281.2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Katarzynie Wypart – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.282.2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu mgr Romanowi Półrolniczak – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.283.2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Krystynie Sochalskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.284.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.285.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.286.2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.287.2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.287a.2020 z dnia 29 maja 2020 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.287.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.288.2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.289.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.290.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu mgr Romanowi Półrolniczak – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.291.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Krystynie Sochalskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.292.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Katarzynie Wypart – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.293.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Bożenie Puszczewicz – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku

Zarządzenie Nr ORG.0050.294.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.295.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.296.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.297.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.298.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.299.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.300.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.301.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.302.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.303.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminów dowozu i odwozu uczniów oraz dzieci do szkół i przedszkoli, oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Wilków oraz dowozu i odwozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.305.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.306.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.307.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.308.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.308a.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.309.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.309a.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.310.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków” i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.311.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kortu tenisowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.312.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek za wynajem kortu tenisowego stanowiącego własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.313.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.314.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.315.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.316.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.317.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.318.2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.319.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.320.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”

Zarządzenie Nr ORG.0050.321.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.322.2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.323.2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.325.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.326.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.327.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.328.2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności

Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.330.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.331.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.332.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.333.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.334.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.335.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.336.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.337.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.338.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Kazimierzowi Olchawa – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.339.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.340.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.341.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.342.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.343.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Pielgrzymowice

Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.344a.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.345.2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.346.2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z kortu tenisowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.347.2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.348.2020 z dnia 1 września 2020 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.310.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków” i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.349.2020 z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.350.2020 z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.351.2020 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.352.2020 z dnia 15 września 2020 r.
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.353.2020 z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.354.2020 z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.355.2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.356.2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.357.2020 z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.358.2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2020 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.359.2020 z dnia 30 września 2020 r. 
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.612.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.360.2020 z dnia 01 października 2020 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok
 

Zarządzenie Nr ORG.0050.361.2020 z dnia 09 października 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.362.2020 z dnia 09 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.362a.2020 z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr ORG.0050.363.2020 z dnia 15 października 2020 r. 
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.310.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków” i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.363a.2020 z dnia 15 października 2020 r. 
w sprawie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.364.2020 z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji

Zarządzenie Nr ORG.0050.365.2020 z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.366.2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.367.2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.368.2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.369.2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.370.2020 z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.371.2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.372.2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.373.2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.374.2020 z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.375.2020 z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.376.2020 z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.377.2020 z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.378.2020 z dnia 03 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.379.2020 z dnia 06 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.380.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.382.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.383.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.384.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.385.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.386.2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.:„Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław”

Zarządzenie Nr ORG.0050.387.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2020 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.388.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.389.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.390.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.391.2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.392.2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.393.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.394.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.395.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr ORG.0050.396.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.397.2020 z dnia 01 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.398.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.400.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:„Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław”

Zarządzenie Nr ORG.0050.401.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.401a.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.402.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.403.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.394.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.404.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.405.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.406.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.407.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.408.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.409.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.382.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.410.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.411.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.412.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.413.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.414.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.414a.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia