Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Wilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wilków.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-08-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie BIP znajdują się dokumenty w postaci Skanów PDF - nie pozwalające na odczyt treści przy użyciu technologii asystujących.

Obrazy zamieszczone w treści stron nie zawierają opisów zawartości - osoby korzystające z technologii asystujących nie odczytają co na nich się znajduje.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com Spółka Jawna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Tomasz Dziergwa, informatyk@wilkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 419 55 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-113 Wilków, ul. Wrocławska 11
Tel.: +48774195511
Faks: +48774195511
E-mail:
Strona internetowa: www.wilkow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Wilkowie położony jest przy ul. Wrocławskiej 11.

  • Z chodnika przy ul. Wrocławskiej istnieje możliwość podjazdu wózkiem.
  • Dojazd na parking ogólnodostępny od strony ul. Długiej.
  • Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Wrocławskiej, oznaczone literami a i B.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma windy.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze zarówno w wejściu A, jak i w wejściu B.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy w sali konferencyjnej Urzędu.

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze i na piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łatwiejszy dostęp do toalety poprzez wejście B.

W sekretariacie Urzędu osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Więcej informacji w BIP Urzędu Zakładka: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw / Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy w Wilkowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

 

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia do Urzędu.

 

Wniosek można złożyć:
w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11 - pokój nr 9 (wejście A)
osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 774195511 w.113
osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem ug@wilkow.pl
złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP - Adres skrytki ePUAP: /k528ll0ysp/skrytka

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. w przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).