Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn.zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490).

 

Ogłasza  I  publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków.

 

Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8/2 o powierzchni 0,9726 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzyków o nr KW OP1U/00065758/1, kształtem zbliżona do prostokąta, posiadająca dostęp do asfaltowej drogi powiatowej Namysłów-Syców.

Cena wywoławcza 70.000 zł, kwota wadium 7.000 zł

Do ceny nie dolicza się podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r.  poz. 106) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXVIII/131/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr XXIX/173/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009 r. i Nr VIII/61/11 z dnia 9 września 2011 r. stanowi teren użytków rolnych z przewagą gruntów ornych.

Do sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2019 r. poz.1362 z późn.zm.).

Potencjalni nabywcy działki  nr ewidencyjny 8/2 w miejscowości Krzyków nie muszą spełniać warunku bycia rolnikiem indywidualnym, ponieważ zgodnie z art.2a ust.3 pkt. 1a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 poz.1362 z póżn.zm.) osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni do 1,00 ha.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się KOWR, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

Nieruchomość opisana powyżej jest obecnie użytkowana rolniczo przez dzierżawcę, a umowa ta została wypowiedziana. W przypadku wejścia na grunt nabywcy nieruchomości przed dokonaniem zbioru płodów rolnych, naliczony zostanie koszt produkcji w toku. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości.

Nie ustala się terminu zagospodarowania opisanej nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XVIII/107/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Wilków z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową związaną z nabyciem nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007 lub do godz.12:00 w kasie Urzędu Gminy. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dnia 15 czerwca 2020 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie przetargu nie może być rozłożona na raty.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Wilkowie, pokój nr 4, lub pod nr tel. 774195511 wew. 124. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Wilkowie, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wilków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Regulamin przetargu.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb