Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy

mgr Irena Wagner-Cichosz
tel. 77 419 55 11


Kompetencje i zadania :

 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Urzędzie i pełnienie stałego nadzoru w tym zakresie,
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i projektów innych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania Urzędu,
 • opracowywanie zakresów czynności pracowników,
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej w Urzędzie, obiegu dokumentów, terminów załatwiania spraw, przepływu informacji,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez samodzielne stanowiska pracy,
 • nadzorowanie prac związanych z organizacją sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy oraz przygotowaniem projektów uchwał,
 • pełnienie szczególnego nadzoru nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z działalności organów gminy, w tym protokołów z sesji Rady, posiedzeń komisji, prowadzenia zbioru i rejestru uchwał Rady,
 • nadzór nad przekazywaniem uchwał do realizacji,
 • dbałość o terminowe przekazywanie uchwał organom nadzoru: Wojewodzie Opolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • zapewnienie pracownikom dostępu do podstawowych aktów prawnych, w tym zapewnienie korzystania z elektronicznego systemu informacji prawnej,
 • organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu,
 • organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących w szczególności opracowania statutu gminy, statutów sołectw, tworzenia, organizacji i likwidacji jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, tworzenia przepisów gminnych,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z radcą prawnym Urzędu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • nadzorowanie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji przez pracowników oraz właściwego i terminowego ich załatwiania,
 • wykonywanie zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie powierzonym przez Wójta Gminy,
 • wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie przygotowania wyborów i referendum,
 • sprawowanie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
 • przeprowadzanie kontroli,
 • wykonywanie zadań związanych z opracowaniem raportu o stanie gminy.