Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym:

 • lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego:

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

 • Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.
 • Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym, podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o lasach IL-1 (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny DL-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Stawki podatku leśnego:
W 2024 r. stawka podatku leśnego na terenie Gminy Wilków wynosi: 72,0346 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Wilkowie pokój nr 4 wejście A lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie Referat Finansowy, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

Terminy płatności:

 • w przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640.) - zobowiązanie podatkowe nie powstaje (dotyczy osób fizycznych,
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
  w pozostałych przypadkach: podatek leśny jest płaty w 4 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Sposoby płatności:

 • W punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Namysłowie w budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
 • u sołtysa w terminach płatności podatków
 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Wilków
nr 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

Formularze dotyczące podatku leśnego

Stawki podatku leśnego w latach ubiegłych