Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Urząd Gminy w Wilkowie informuje, że trwają prace weryfikacyjne danych zawartych
w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Wilków.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Wilków, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od kwietnia 2021 roku rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+, dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli, dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków, dokumenty pomocy społecznej i inne).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawiła się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności może zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej formie uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Wzór deklaracji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.wilkow.pl, w zakładce ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi.

Powyższe postępowanie ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rzetelne dane wykazane w deklaracjach i wpłacanie zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodwyższania opłat od mieszkańców.

Pamiętajmy, że w deklaracji podajemy informacje o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość – nie zawsze jest to tożsame z osobami zameldowanymi.

 

Wzór deklaracji do pobrania

Zastępca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej
Krzysztofa Golec-Pianka