Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r poz.1990 z późn.zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)
 

ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków.

 

Oznaczenie nieruch. dz.nr, km., KW

Powierzchnia w ha

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości
Netto zł

Kwota wadium
w zł

Opis nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań

24/4 km.1 KW

OP1U/00080888/2

0,1209

Jakubowice

30.000

3.000

Nieruchomość niezabudowana, położona w drugiej linii zabudowy przy drodze Syców – Namysłów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży usytuowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w Jakubowicach oraz w drugiej linii zabudowy przy drodze Syców - Namysłów.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej z usługami dla ludności.

Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2021 r. o godz.11.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do godz. 13.00 w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 15 marca 2021 r. lub na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 15 marca 2021 r.

Wpłata wadium powinna określać: osoby które będą brać udział w licytacji, kwotę oraz numer działki której dotyczy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%. Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową związaną z nabyciem nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie przetargu nie może być rozłożona na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 4, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 774195511.

Regulamin przetargu

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb