Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.2.2021.EH

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania, że w dniu 21.06.2021 r. wpłynął wniosek inwestora – Wójta Gminy Wilków działającego z upoważnienia i w imieniu Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków w sprawie wycofania wniosku z dnia 21.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego’’, działki nr 16/27 i 16/34, AM 3, obręb Bukowie, gmina Wilków.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje każdej ze stron postępowania administracyjnego. w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez żadną ze stron w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia postępowanie zostanie umorzone.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 28 czerwca 2021 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),
  3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bukowie (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.