Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.1.2021.EH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 21.04.2021 r. na wniosek inwestora  – Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego’’, działki nr 543 i 550, AM 2, obręb Bukowie, gmina Wilków po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr sprawy GK.6733.1.2021.EH w dniu 29 czerwca 2021 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 29 czerwca 2021 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),
  3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bukowie (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.

W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia niniejszego publicznego obwieszczenia.

 Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.