Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 ze zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589).

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

WARUNEK 1
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zamieszkującym albo zajmującym jeden lokal mieszkalny, do którego posiadają tytuł prawny. Powyższe świadczenie przysługuje, również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu wydania decyzji obecnie 35,78 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszona wyniosła 7.155,88 zł, co oznacza, że

 • 40% wynosi 2.862,35 zł
 • 30% wynosi 2.146,76 zł
 • 0,5% wynosi 35,78 zł

*nowe kwoty obowiązują dla wniosków złożonych począwszy od 9 lutego 2024 r.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Do dochodów gospodarstwa domowego nie wlicza się dochodu osoby, która przebywa w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej,

jeżeli powyżej wymienione instytucje zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Ponadto nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

WARUNEK 3
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego o 15 m2, jeżeli:

 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+ 30% = 45,5 m2

+ 50% = 52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

+ 30% = 52 m2

+ 50% = 60 m2

dla 3 osób

45 m2

+ 30% = 58,5 m2

+ 50% = 67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

+ 30% = 71,5 m2

+ 50% = 82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

+ 30% = 84,5 m2

+ 50% = 97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

+ 30% = 91 m2

+ 50% = 105 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w:

 • instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
 • instalację ciepłej wody, lub
 • instalację gazu przewodowego

z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

W zaistniałej sytuacji, do obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług.

Średnia cena za 1 kWh energii elektrycznej, z uwzględnieniem opłaty za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej i obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

W 2022 roku średnia cena kWh wynosiła 0,7297 zł (cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera podatku VAT).

W związku z tym cena za 1kWh, stosowana do obliczeń kwoty ryczałtu, wynosi 0,8975 zł/kWh = (0,7297 + 23% VAT).

Wysokość dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem w Gminie Wilków nie może przekraczać 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków.

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal, zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 2. oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- dot. także członków rodziny),
 3. dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku, związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,
 4. umowa najmu lub podnajmu lokalu (w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu od osób fizycznych),
 5. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),
 6. oświadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domów jednorodzinnych).

W celu uwzględnienia powiększenia normatywnej powierzchni lokalu o 15 m2 do ww. wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 22.11.2004 r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 22.11.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt 10 orzeczenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Istotna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Sposób wypłaty dodatku mieszkaniowego:

 • przelewem bankowym na konto zarządcy budynku lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal,
 • ryczałtu na zakup opału - przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych,
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku,
 3. niewyrażenie zgody na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.