Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 24 listopada 2022 r.

GK.6733.5.2022.EH                                                            

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm. ) Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 07.10.2022 r. na wniosek inwestora – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD’’ Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej’’, działka nr 219/10, AM 1, obręb Idzikowice, gmina Wilków została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr 4/2022 (nr sprawy GK.6733.5.2022.EH) w dniu 24 listopada 2022 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 24.11.2022 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),
3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Idzikowice (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).
Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.
W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia niniejszego publicznego obwieszczenia.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie,
w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.