Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXXII.244.2022 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,Wójt Gminy Wilków informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;
4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:
1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny,  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 01.02.2023 r. do godz 15.00  w Sekretariacie Urzędu  Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.