Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW
O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu  głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców
w stałym obwodzie głosowania w Gminie Wilków ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 • terminie wyborów i referendum oraz godzinach głosowania;
 • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
 • warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 • pytaniach referendalnych;
 • warunkach oraz formach głosowania.

Informacje przekazywane są wyborcy, na jego wniosek, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00  do 15.00 wejście a pokój nr 6, w tym telefonicznie pod numerem telefonu 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa powyżej, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Pozostałe informacje dla wyborców zawarte są w „Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl w zakładce Wybory – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 wejście A, pokój nr 6, w tym telefonicznie pod numerem telefonu 77 419 55 15.

II. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego na terenie Gminy Wilków w dniu wyborów

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1);
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1);
 4. o zaliczeniu do i grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 3. lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia Wójt Gminy Wilków w dniu wyborów.

Wyborcy niepełnosprawnemu, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 2 października 2023 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu:

 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 13 października 2023 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

III. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego oraz osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:

 1. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 2. którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Opolu najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października 2023 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: 77 454 37 21 lub 77 454 49 48, fax.: 77 454 40 19.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie;
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.;
 3. telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy,  oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie Urzędowi Gminy w Wilkowie.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację
o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Wyborca nie później niż do dnia 9 października 2023 r. otrzyma z Urzędu Gminy w Wilkowie pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczynie później niż do dnia 13 października 2023 r. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, karta do głosowania w referendum, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania.

Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części kart do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisać się. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

 1. dniu wyborów, tj. w dniu 15 października 2023 r., jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 2. dniu 12 października 2023 r. w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
 3. dniu 11 października 2023 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia  głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

IV. Prawo do głosowania przez pełnomocnika:

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego oraz osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku z wyborami dotyczy również głosowania w referendum.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Wilków lub przed pracownikiem Urzędu Gminy upoważnionym przez Wójta
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Wilków, jeśli ujęty jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Wilków. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 6 października 2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 wejście A, pokój nr 6.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6) lub pobrać:

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek może być złożony:

 1. ustnie;
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.

Powinien on zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwa do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o których mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez: złożenie najpóźniej do dnia 13 października 2023 r. stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Wilków, w godzinach pracy Urzędu lub doręczenia takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 15 października 2023 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

V. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. w tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 wejście a pokój nr 6, najpóźniej do dnia 12 października 2023 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania
na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Na terenie Gminy Wilków lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się w następujących obwodach głosowania:

 • w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu;
 • w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach;
 • w obwodzie głosowania nr 5 w Pągowie;
 • w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie;
 • w obwodzie głosowania nr 7 w Wojciechowie.

VI. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a i nakładki na kartę do głosowania w referendum sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VII. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także
niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu
za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędzie się w dniu 15 października 2023 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Wilków
Bogdan Zdyb