Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania,

iż na wniosek inwestora – Pana Szymona Gabryś występującego w imieniu
i z upoważnienia TAURON dystrybucja S.A  z dnia 13.03.2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 20.03.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,, Budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV oraz złącza nN’’, częśc działek nr 129, 205,196 AM 1, obręb Pągów, gmina Wilków.

 

Na terenie, na którym planowana jest ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 04.04.2024 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),

3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pągów (w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości).

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.

Od dnia publicznego obwieszczenia można w tut. Urzędzie (pok. nr  4, w części budynku B) od poniedziałku do piątku w godz. tut. Urzędu, tj. od 700 do 1500 zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Ewentualne uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Urzędzie Gminy  w Wilkowie.

 Klauzula informacyjna RODO znajduje się pod adresem: https://bip.wilkow.pl/3722/ochrona-danych-osobowych.html