Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 13 maja 2024 r.

GK.6733.1.2024          

                                               

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm. ) Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 13.03.2024 r. na wniosek inwestora -  Pana Szymona Gabryś występującego w imieniu i z upoważnienia TAURON dystrybucja S.A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV oraz złącza nN’’, część działek nr 129, 205, 196 AM 1, obręb Pągów, gmina Wilków po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr sprawy GK.6733.1.2024 (decyzja nr 1/2024) w dniu 13.05.2024r. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 05.02.2024 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),

3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pągów (w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości).

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu. W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia niniejszego publicznego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

 

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Kazimierz Olchawa