Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczą.

                                                                       Wilków, 08.11.2012 r.

 GKR.271.4.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
http: www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl
 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 08.11.2012 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe) na „Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną” w Wilkowie, pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą MPM Development Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1,
46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienia wyboru trybu

Zamówienie ma charakter zamówienia dodatkowego w stosunku do udzielonego wcześniej zamówienia podstawowego .Udzielone zostało dotychczasowemu wykonawcy . Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie podstawowe udzielone było w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w Wilkowie nie przewidywano odprowadzenia ścieków do zbiorników wybieralnych. W związku z czym w zagospodarowaniu terenu nie planowano utwardzenia dodatkowego oraz zjazdu, celem przejazdu samochodów specjalnych do wybierania ścieków .

Gmina Wilków wkrótce przystąpi do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, lecz w chwili obecnej w celu oddania przedszkola i jego prawidłowego funkcjonowania utrzymano budowę zbiornika wybieralnego czyli szamba, w związku z czym należy przed wykonaniem zagospodarowania terenu przewidzieć tereny do przejazdu beczkowozu, dodatkowo utwardzić pobocze i wymienić przepusty rurowe a dopiero po wykonaniu tych prac przystąpić do zagospodarowania terenu i wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym i zadaniem głównym.

Bez wykonania tych prac nie można przystąpić do wykonania zadania podstawowego. Z uwagi na spełnienie powyższych przesłanek , można udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art.67 ust1 pkt 5 lit b ustawy Pzp – po negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą.

Cenę wykonania zamówienia wynegocjonowano na kwotę 73 263,36 zł brutto.

 

                                                                         

 

                                                     

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-11-2012 12:35
    przez: Rafał Staszczyszyn
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl